Lesy – Horní Jiřetín

Lesní hospodářský celek Horní Jiřetín

Podívejte se na video

Přirozený zdravý les

Odpovědný přístup, odborná péče a udržitelnost jsou pro nás základem ve všech oblastech našeho podnikání. Lesy spravujeme tak, abychom podporovali jejich přirozený vývoj a současně zachovali les dlouhodobě zdravý. Správný způsob těžby je součástí odpovědné dlouhodobé péče o les.

Hospodaření v lesích společnosti I.H.Farm provádíme v souladu se schváleným lesním hospodářským plánem, který projednává a schvaluje Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, dle zákona o lesích.

Den otevřených lesů

Společnost I.H.Farm s.r.o. se zapojila do projektu Den otevřených lesů (1. ročník) - proběhne třetí červnovou sobotu dne 18. 6. 2022 ve spolupráci se SVOL. Více informací naleznete na
https://facebook.com/svolcz a https://denotevrenychlesu.cz/. Rádi Vás v našem lese přivítáme během komentované prohlídky.

Evropsky významná lokalita

V rámci chráněných území Natura 2000 zajišťujeme zachování hospodářského souboru lesního porostu, tzn. zachování bukových porostů. Dlouhodobě probíhala intenzivní jednání mezi I.H.FARM s.r.o. a Krajským úřadem Ústeckého kraje, jejichž výsledkem je podepsání smlouvy, která definuje podmínky ochrany území, které leží v Evropsky významné lokalitě Východní Krušnohoří k 21.srpnu 2021. Jedná se o nejrozsáhlejší a nejkomplexnější dohodu o územní ochraně na soukromém majetku v celé České republice, která kdy byla dojednána.

Podepsaná smlouva definuje cíle ochrany území, kterými jsou zejména:
- udržení a posílení populací druhů, které jsou předmětem ochrany, 
- udržení a zlepšení stability a reprezentativnosti chráněných přírodních stanovišť a biotopů, které jsou předmětem ochrany, 
- zvýšení podílu přírodních procesů na vývoji lesních ekosystémů. 

Zobrazit více ↓

Hospodářský celek

Majetek společnosti I.H.FARM, lesní hospodářský celek Horní Jiřetín, který se nachází na úpatí Krušných hor mezi obcí Vysoká Pec a městem Horní Jiřetín zaujímá rozlohu 845 ha lesní plochy, ze kterých je zařazena necelými 94 % do přírodní lesní oblasti Krušné hory a necelými 6 % do přírodní lesní oblasti Podkrušnohorské pánve. V nadmořské výšce jde z Vysoké Pece od 280 m po vrchol Jánského vrchu do výšky 751 mnm. Z pohledu lesních vegetačních stupňů jde od druhého stupně – bukodubového, až do pátého stupně – jedlobukového.

Na ploše přes 300 ha se nacházejí porosty v průměrném staří 120 let, z nichž na svazích Jezeře jsou ty nejstarší ve věku 200-300 let na ploše více než 30ha. 

Zastoupení dřevin

Zastoupení dřevin v lesních porostech je z více než 66% (550 ha) bukem lesním, dále 15 % duby, 5 % břízou bradavičnatou, 4 % javory – klenem a mléčem, 3 % modřínem opadavým, 1 % jasanem ztepilým. Dalšími dřevinami, které se nacházejí v lesních porostech v menším zastoupení než jedním procentem jsou smrk ztepilý a smrkové exoty, borovice lesní, douglaska tisolistá, habr obecný, jilm horský, jeřáb obecný, lípy, olše lepkavá, topol osika, vrba jíva.

Chráněné území

Z celkové výměry lesního majetku společnosti je 95 % zařazeno do soustavy chráněných území Natura 2000 již od roku 2012.

Hospodaření v lesích společnosti I.H.FARM provádíme v souladu se schváleným lesním hospodářským plánem (LHP), který se schvaluje na dobu deseti let. LHP projednává a schvaluje Krajský úřad, odbor zemědělství dle Zákona o lesích. Ke schválení LHP se vyjadřuje i odbor životního prostředí, případně další dotčené subjekty, jako například Agentury ochrany přírody, Povodí Ohře apod.

Přihlásili jsme se do projektu Zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci Natura 2000 v lesích.

Hlavní hospodářské
cíle I.H. FARM

Cíle jsou dány Lesním hospodářským plánem, a které se nám daří dlouhodobě naplňovat, jsou:   
- Primárně způsob hospodaření v lesích podřídit našemu úsilí o trvale udržitelný les.  
- Výchovné zásahy provádět ve prospěch cílových dřevin a zdravého stavu lesa.
- Obnovní těžbou podpořit vznik a vývoj přirozeného zmlazení.
- Zachovávat památné nebo e

Veškerá naše péče o les, včetně všech jeho funkcí, je směřována k jeho zachování pro budoucí generace.

Jakým způsobem pečujeme o obnovu lesů?

Obnovu porostů provádíme tzv. „podrostním způsobem hospodaření“. Je to způsob provádění těžebních zásahů postupným snižováním zápoje obnovovaného porostu, což znamená postupné prořeďování dospělého porostu. Tím se vytvářejí podmínky k ujímání a odrůstání náletů a nárostů, tedy vyklíčení semen a z nich odrůstání nových stromků, kterému se říká přirozené zmalzení. V místech vzniku přirozeného zmlazení dochází k jeho uvolňování pro jeho lepší odrůstání, odkácením dalších jedinců dospělého porostu. Dospělý porost se domycuje od výšky nárostů 50 cm, s ponecháním 8-10 jedinců dospělého porostu na 1 hektar. Tento způsob se využívá v traktorem dostupných lokalitách a je rozdělen do několika let. To je ovlivněno semeněním porostů a také klimatickými podmínkami, které ovlivňují ujímání a dobré odrůstání přirozeného zmlazení. 

Obnovou porostů z přirozeného zmlazení je zachován genetický původ nových bukových porostů a jejich životaschopnost na dalších 150 let a více let. Tímto „podrostním způsobem hospodaření“, zvláště v přestárlých porostech, umožňujeme obnovu porostů ještě před jejich úplným rozpadem. 

Aktuální situace

Dne 23.srpna 2021 byla finálně podepsána smlouva o chráněném území krušnohorských bučin. Historicky se jedná o jednu z největších smluvních ochran v České republice. S ohledem na skutečnost, že dalších 142 hektarů z majetku společnosti je součástí bezzásahové zóny Národní přírodní rezervace Jezerka a jejího ochranného pásma, činí plocha bezzásahových území více než 342 hektarů, tedy přibližně 41 procent z celkové rozlohy. Např. jizerskohorské bučiny, nedávno zařazené na seznam UNESCO, mají z celkové rozlohy 950 hektarů v bezzásahovém režimu pouze 71 hektarů. V následujících měsících bude společnost I.H. FARM společně s úřady nastavovat nový LHP, který bude reflektovat tuto smluvní ochranu, a tak nastaví systém ochrany a péče o krušnohorské bučiny pro následujících 10 let a další generace.

„Výjimečnost Evropsky významné lokality Východní Krušnohoří musí být dlouhodobě ochráněna. Jsem opravdu velmi ráda, že se nám podařilo najít s Krajským úřadem Ústeckého kraje společnou řeč“, dodává k uzavření smlouvy Olga Chabr Grillová.

Lesy
Oblík
Oblík
Oblík
Oblík
← Předchozí
Další →